Καταργείται η ενημέρωση του βιβλίου νεοπροσλαμβανομένων του ΙΚΑ

      Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Καταργείται η ενημέρωση του βιβλίου νεοπροσλαμβανομένων του ΙΚΑ

Καταργείται από σήμερα η υποχρέωση ενημέρωσης νεοπροσλαμβανομένων του ΙΚΑ από τις επιχειρήσεις. Σύμφωνα με τον νόμο 4255/2014, η υποχρέωση αυτή ίσχυε μέχρι τις 31.5.2014, ενώ τα βιβλία θα πρέπει να τα φυλάσσουν οι εργοδότες για δέκα χρόνια και να τα επιδεικνύουν σε κάθε νόμιμο έλεγχο . 

Στην αιτιολογική έκθεση του νόμου αναφέρονται επίσης τα εξής:

“….Κατόπιν των ανωτέρω και με δεδομένο ότι, αφενός τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο Ειδικό Βιβλίο Καταχώρισης Νεοπροσλαμβανόμενου Προσωπικού εμπεριέχονται στα έντυπα Ε3- Αναγγελία πρόσληψης και Ε4-Πίνακας προσωπικού και αφετέρου υφίσταται πλέον η υποχρέωση των εργοδοτών να υποβάλλουν ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» τα έντυπα Ε3- Αναγγελία πρόσληψης και Ε4-Πίνακας προσωπικού, πριν οι εργαζόμενοι αναλάβουν εργασία, αλλά και για λόγους μείωσης του διοικητικού κόστους τόσο των δημοσίων υπηρεσιών όσο και των εργοδοτών, κρίνεται σκόπιμη η κατάργηση της υποχρέωσης των εργοδοτών να τηρούν το Ειδικό Βιβλίο Καταχώρισης Νεοπροσλαμβανόμενου Προσωπικού και κατ’ επέκταση η κατάργηση των προστίμων που επιβάλλονται λόγω της μη τήρησης (ή ελλιπούς τήρησης) της υποχρέωσης αυτής.Τέλος, καταργούμενης της υποχρέωσης των εργοδοτών να τηρούν ιο Ε.Β.Κ.Ν.Π., κρίνεται αναγκαία η εκχώρηση αρμοδιότητας σας ελεγκτικές υπηρεσίες του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ να ελέγχουν την τήρηση της υποχρέωσης των εργοδοτών για ηλεκτρονική υποβολή και τήρηση των εντύπων Ε3-Αναγγελία πρόσληψης και Ε4-Πίνακας προσωπικού, καθώς και να επιβάλλουν τα προβλεπόμενα στην αριθμ. 27397/122/19.8.2013 (ΦΕΚ 2062, Β’) απόφαση Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας πρόστιμα, σε περίπτωση μη τήρησης των εν λόγω υποχρεώσεων, προκειμένου να διασφαλίζεται η ασφαλιστική κάλυψη των εργαζομένων και να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικότερα η ανασφάλιστη εργασία.”