ΟΑΕΕ: Παρατείνεται η δυνατότητα υπαγωγής σε κατώτερες ασφαλιστικές κατηγορίες

      Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΟΑΕΕ: Παρατείνεται η δυνατότητα υπαγωγής σε κατώτερες ασφαλιστικές κατηγορίες

Παρατείνεται για δυο ακόμη χρόνια η δυνατότητα υπαγωγής των ασφαλισμένων του ΟΑΕΕ στην αμέσως κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία ή ακόμα και στην αμέσως κατώτερη και από αυτήν με την ίδια διαδικασία και προϋποθέσεις που ορίζονταν στην παρ. 5 του άρθρου 32 του ν 4075/2012 (Α 89).

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ

«Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις»

Με την προτεινόμενη διάταξη της παραγράφου 5 παρατείνεται η προθεσμία δυνατότητας επιλογής κατώτερης ή της δεύτερης κατώτερης ασφαλιστικής κατηγορίας κλάδου σύνταξης του π.δ. 5/ 2007 για ασφαλισμένους του ΟΑΕΕ και παραμονής σε αυτήν για δυο ακόμα έτη και συγκεκριμένα μέχρι την 31-12-2016, αντί της 31-12-2014 που ίσχυε με την παρ. 5 του άρθρου 32 του ν. 4075/2012 (Α 89).

Σχέδιο νόμου

1 Η προθεσμία του πρώτου εδαφίου της παρ. 5 του άρθρου 32 του ν. 4075/2012 (Α 89) παρατείνεται μέχρι την 31-12-2016. Από 1-1-2017 όλοι οι ασφαλισμένοι που έχουν κάνει χρήση της διάταξης αυτής επανέρχονται υποχρεωτικά στην κατηγορία στην οποία βρίσκονταν πριν την αίτηση του πρώτου εδαφίου της παρ. 5 του άρθρου 32 του ν. 4075/2012 (Α 89). Κατά τα λοιπά, ισχύουν τα οριζόμενα στην παρ. 5 του άρθρου 32 του ν. 4075/2012 (Α 89).