Κατηγορία: Φυσικά πρόσωπα

Τα στοιχεία της μισθοδοσίας τους θα βλέπουν ηλεκτρονικά στο Δημόσιος, τους ΟΤΑ και τα Ν.Π.Δ.Δ.

Τα στοιχεία μισθοδοσίας τους σε μηνιαία βάση θα μπορούν να βλέπουν όλοι οι μισθοδοτούμενοι μέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών (ΕΑΠ), όπως παραδίδονται από τους κατά τόπους εκκαθαριστές.